ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Twente Culinair CadeauBox

DEFINITIES

– Acceptanten: de contractuele wederpartijen van Twente Culinair die de CadeauBox

accepteren als betaalmiddel voor een diner. De Acceptanten staan op de Website genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

– Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

– CadeauBox: diner voucher incl.verpakking van Twente Culinair

– Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

– Houder: een Consument die tevens houder is van een CadeauBox.

– Overeenkomst op afstand: de verkoopovereenkomst die online wordt gesloten tussen de Houder en een Verkoopkanaal.

– Verkoopkanaal: de fysieke en online verkooppunten van de CadeauBox,

– Website: www.twenteculinair.com.

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Twente Culinair en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en Twente Culinair.

1.2 De Consument aanvaardt de Algemene Voorwaarden door de koop van de CadeauBox in de winkel (op welke CadeauBox naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen), dan wel, door op de Website een CadeauBox te kopen en expliciet de Algemene Voorwaarden te accepteren. De algemene voorwaarden gaan automatisch over op de nieuwe Houder indien deze een CadeauBox verkrijgt van een ander (zie ook artikel 2.5): door aanvaarding van de CadeauBox, aanvaardt de nieuwe Houder tevens de Algemene Voorwaarden.

1.3 Indien mogelijk, worden de Algemene Voorwaarden aan de Consument ter hand gesteld voordat er een koopovereenkomst tussen de Consument en een Verkoopkanaal tot stand is gekomen. Indien dit niet mogelijk is, kan de Consument de Algemene Voorwaarden raadplegen op de Website waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen op de CadeauBox.

1.4 De Algemene Voorwaarden zullen op verzoek van de Consument onverwijld en kosteloos, langs elektronische weg (op zodanige wijze dat deze door de Consument op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen) dan wel op andere wijze, aan de Consument worden toegestuurd.

ARTIKEL 2 – KOOP EN GEBRUIK VAN DE CADEAUBOX

2.1 Twente Culinair biedt via verscheidene Verkoopkanalen de CadeauBoxen aan Consumenten aan. De CadeauBox kan door de Consument bij de Verkoopkanalen gekocht worden voor de prijs vermeld op de CadeauBox. Indien de CadeauBox op de Website wordt gekocht, worden additioneel verzendkosten gerekend voor het toesturen van de CadeauBox.

2.2 Elke CadeauBox heeft een unieke voucher met een code die verzilverd kan worden bij één van de Acceptanten. Een CadeauBox geeft het recht op een korting op de eindafrekening bij een acceptant ter hoogte van de voucher waarde dat vermeld staat op de CadeauBox.

2.3 De CadeauBox kan worden verzilverd op een dag en tijdstip naar keuze, bij voldoende beschikbaarheid, bij een Acceptant. Consument dient te allen tijde vooraf bij Acceptant te hebben gereserveerd en hierbij aan te hebben vermeld gebruik te willen maken van een CadeauBox.

2.4 Onmiddellijk na het moment dat een Acceptant de CadeauBox van de Houder heeft verzilverd, eindigt de rechtsbetrekking tussen de Houder en Twente Culinair en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Houder en Acceptant (zie verder artikel 8.2).

2.5 De CadeauBox is niet verhandelbaar en het is de Houder alleen toegestaan zijn of haar CadeauBox “om niet” (gratis) aan een andere Consument te geven.

ARTIKEL 3 – PERSOONSGEGEVENS ONLINE KOOP

Indien de Consument via de Website een CadeauBox koopt, dient hij persoonsgegevens op te geven aan Twente Culinair voor het toesturen van de CadeauBox (zoals NAW gegevens). Twente Culinair zal deze gegevens tevens voor marketing en promoties gebruiken. Voor meer informatie zie de Privacy Statement op de Website.

ARTIKEL 4 – GELDIGHEID

4.1 De CadeauBox is vanaf de dag van aankoop 1 jaar geldig, tenzij anders vermeld. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de CadeauBox niet meer te verzilveren. Twente Culinair behoudt zich het recht voor om de verlopen CadeauBox te blokkeren.

4.2 Niettegenstaande het overige in dit artikel 4 bepaalde, hanteert Twente Culinair een coulanceregeling van 3 maanden na de dag dat de Cadeaukaart is verlopen. Dit betekent dat de Houder binnen 3 maanden na het verlopen van de Cadeaukaart, een nieuwe waarde voucher met gelijke waarde kan aanvragen die opnieuw 1 jaar geldig zal zijn. Om dit mogelijk te maken dient de Houder bij de klantenservice melding te doen van het verlopen van de Cadeaukaart en dit binnen 3 maanden na het verlopen van de Cadeaukaart. De klantenservice is bereikbaar via e-mail op cadeaubox&twenteculinair.com. Indien de Houder een nieuwe CadeauBox wenst te ontvangen (incl, Waarde voucher) zijn hier kosten aan verbonden, namelijk € 25,- incl. verzending.

4.3 Het betaalde bedrag voor een verlopen CadeauBox zal niet worden gerestitueerd.

4.4. Op speciale actie CadeauBoxen kunnen speciale actievoorwaarden van toepassing zijn. Indien en voor zover de speciale actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden in strijd zijn met elkaar dan wel de Algemene Voorwaarden ergens niet in voorzien waarin de speciale actievoorwaarden wel voorzien, zullen de speciale actievoorwaarden van toepassing zijn.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN EN RETOUR

5.1 De prijzen op de waarde voucher in de CadeauBox zijn in euro’s en geven uitsluitend recht op korting op de eindafrekening bij de acceptant. Op de CadeauBox is geen btw van toepassing.

5.2 Twente Culinair neemt geen CadeauBoxen retour, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6.

5.3 Het is niet mogelijk om een CadeauBox geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT/RETOURRECHT BIJ ONLINE AANKOOP

6.1 Indien de CadeauBox op de Website is gekocht, heeft de Houder het recht om de koop van de CadeauBox te ontbinden door de koop te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de CadeauBox. Herroeping kunt u doen op schriftelijke wijze (per e-mail of per brief).

6.2 Vanaf de dag dat Twente Culinair de herroeping heeft ontvangen, heeft de Houder 14 dagen de tijd om de CadeauBox te retourneren aan Twente Culinair naar het volgende adres: Twente Culinair CadeauBOx, t.a.v. afdeling Retour, Stroinksbleekweg 78 7523 ZL Enschede

6.3 Vanaf de dag dat Twente Culinair de herroeping heeft ontvangen, heeft Twente Culinair 14 dagen de tijd om het aankoopbedrag aan de (voormalig) Houder terug te betalen. Twente Culinair betaalt het gehele aankoopbedrag (inclusief de verzendkosten die bij de aanschaf online zijn betaald) terug. De (voormalig) Houder draagt de kosten voor het retour zenden van de Cadeaukaart.

ARTIKEL 7 – VERLIES

7.1 De Houder dient de CadeauBox zorgvuldig te bewaren.

7.2 Bij verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de CadeauBox waardoor deze niet meer geldig door de (voormalig) Houder kan worden gebruikt, is Twente Culinair niet aansprakelijk. Twente Culinair zal geen nieuwe CadeauBox aan de Consument leveren noch de kosten van de verloren, gestolen, beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte CadeauBox in welke vorm dan ook vergoeden.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Twente Culinair is jegens een Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van een niet nakoming van de Algemene Voorwaarden door Twente Culinair onder toepassing van artikel 6:98 BW.

8.2 Twente Culinair aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot het arrangement dat de Acceptant levert voor de verzilverde CadeauBox dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant (zie artikel 2.4).

8.3 Niettegenstaande artikel 8.1 aanvaardt Twente Culinair geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de CadeauBox alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de CadeauBox.

8.4 Twente Culinair verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de Website en op de uitgaven van de CadeauBox. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

8.5 Twente Culinair kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op een CadeauBox en/of op de Website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.

8.6 Twente Culinair kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Twente Culinair via de Website.

8.7 De Website kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de Consument opgenomen. Twente Culinair aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.

8.8 Twente Culinair is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade) en de maximale aansprakelijkheid van Twente Culinair is het bedrag dat de Consument voor de CadeauBox in het onderhavige geval heeft betaald.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

In het geval van overmacht heeft Twente Culinair het recht om, naar eigen keuze, de koop van de CadeauBox te ontbinden dan wel om de uitvoering van de CadeauBox op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Twente Culinair toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

ARTIKEL 10 – FRAUDE

In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder heeft Twente Culinair het recht om naar eigen keuze, de koop van de CadeauBox te ontbinden dan wel om de uitvoering van de CadeauBox op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Twente Culinair toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

ARTIKEL 11 – KLACHTENPROCEDURE

Voor problemen en/of vragen over de CadeauBox kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van Twente Culinair per e-mail: info@twenteculinair.com of cadeaubox@twenteculinair.com

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 13 – COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website of van andere uitgaven van Twente Culinair mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Twente Culinair.

ARTIKEL 14 – EENZIJDIG WIJZIGINGSBEDING

Twente Culinair behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Website. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Deze pagina is voor het laatst inhoudelijk aangepast op 14 feburari 2018. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.